Mat bang tong the Cam Ranh Mystery Villas
Mat bang tong the Cam Ranh Mystery Villas

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN CAM RANH MYSTERY VILLAS

Mặt bằng tổng thể dự án biệt thự Cam Ranh Mystery
Mặt bằng tổng thể dự án biệt thự Cam Ranh Mystery

NHẤP VÀO TỪNG MÃ CĂN ĐỂ XEM MẶT BẰNG CHI TIẾT TỪNG LÔ

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17

H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17

J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7

N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7

O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

Mặt Bằng Chi Tiết Thiết Kế Biệt Thự Cam Ranh Mystery Villas

1. Mẫu Biệt Thự A1

Mẫu biệt thự A1 gồm 12 căn, với các mã căn sau:

K3, K5, K7, K9, K11, K13
L7, L9, L11, L13, L15, L17

Mẫu biệt thự A1
Mẫu biệt thự A1

2. Mẫu Biệt Thự A2

Mẫu biệt thự A1 gồm 2 căn, với các mã căn sau: L3, L5

Mẫu biệt thự A2
Mẫu biệt thự A2

3. Mẫu Biệt Thự A3

Mẫu biệt thự A3 chỉ có 1 căn là K15

Mẫu biệt thự A3
Mẫu biệt thự A3

4. Mẫu Biệt Thự A4 và A5

Mẫu biệt thự A4 & A5 gồm 2 căn là K1 và L1

Mẫu biệt thự A4 & A5
Mẫu biệt thự A4 & A5

5. Mẫu Biệt Thự B1

Mẫu biệt thự B1 là mẫu thông dụng nhất, với tổng cộng 186 căn bao gồm các lô sau:

Lô A gồm các căn: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18 (Tổng cộng 16 căn trừ A9 và A11 là mẫu B2)

Lô B gồm các căn:  B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18 (Tổng cộng 16 căn trừ B9 và B11 là mẫu B2 giống như Lô A)

Lô C gồm tất cả 17 căn lô C từ C1-C17

Lô D gồm tất cả 17 căn lô D từ D1-D17

Lô E gồm các căn: gồm tất cả các căn từ E2-E18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc E1 là mẫu B3

Lô F gồm các căn: gồm tất cả các căn từ F2-F18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc F1 là mẫu B3

Lô G gồm các căn: gồm tất cả các căn từ G2-G18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc G1 là mẫu B3

Lô H gồm các căn: gồm tất cả các căn từ H2-H18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc H1 là mẫu B3

Lô I gồm các căn: gồm tất cả các căn từ I2-I18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc I1 là mẫu B3

Lô J gồm các căn: gồm tất cả các căn từ J2-J18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc J1 là mẫu B3

Lô K gồm các căn: K2, K4, K6, K8, K10, K12, K14, K16, K17 (tổng 9 căn lô K)

Lô L gồm các căn: L2, L4, L6, L8, L10, L12, L14, L16, L18 (tổng 9 căn lô L)

Mẫu biệt thự B1
Mẫu biệt thự B1

6. Mẫu Biệt Thự B2

Mẫu biệt thự B2 gồm 4 căn: A9, A11 và B9, B11

Mẫu biệt thự B2
Mẫu biệt thự B2

7. Mẫu Biệt Thự B3

Mẫu biệt thự B3 gồm 6 căn gốc: E1, F1, G1, H1, I1, J1

Mẫu biệt thự B3
Mẫu biệt thự B3

8. Mẫu Biệt Thự C1

Mẫu biệt thự C1 gồm 10 căn là: O2, O3, O4, O5, O6 và P2, P3, P4, P5, P6

Mẫu biệt thự C1
Mẫu biệt thự C1

9. Mẫu Biệt Thự C2

Mẫu biệt thự C2 gồm 4 căn: O1, O7 và P1, P7

Mẫu biệt thự C2
Mẫu biệt thự C2

10. Mẫu Biệt Thự C3

Mẫu biệt thự C3 gồm 10 căn: M2, M3, M4, M5, M6 và N2, N3, N4, N5, N6

Mẫu biệt thự C3
Mẫu biệt thự C3

11. Mẫu Biệt Thự C4

Mẫu biệt thự C4 gồm 4 căn M1, M7 và N1, N7

Mẫu biệt thự C4
Mẫu biệt thự C4